وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
منو
استخدامی، اداری و تامین اجتماعی

سال

تاریخ       درج   شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست
96 96-5-9 88650
بیمه عمر و حادثه جانبازان و آزادگان(شاغل و غیر شاغل)
96 96-3-29 57105
چگونگی محاسبه فوق العاده ماموریت روزانه
96 96-3-21 50459
نحوه اعمال بند "سایر" در فرم های قرارداد کار معین (مشخص)
96 96-3-1 35625
سنوات خدمت کارکنان قراردادی
96 96-2-12 21443
پرداخت هزینه جابجایی محل خدمت
95 95-12-18 246289
شمول فوق العاده ویژه موضوع تبصره (3) ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و نحوه و مبنای محاسبه آن
95 95-12-17 245039
نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارکنان پیمانی و قراردادی
95 95-12-14 241284
قرارداد با بازنشستگان در قالب خرید خدمات مشاوره
95 95-12-7 235088
نحوه اعمال مجازاتهای ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
95 95-11-17 217201
تعیین تکلیف احکام حقوقی صادر شده کارکنان پیمانی کمتر از میزان حداقل تعیین شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
95 95-11-6 209666
برداشت از حساب دستگاههای اجرایی توسط سازمان تامین اجتماعی
95 95-9-24 177373
اعضای هیات علمی طرح سربازی و پیمانی
95 95-9-14 168546
برقراری یا حذف طبقه تشویقی اعطا شده و تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی که بعد از 1388/1/1 استخدام شده یا می شوند.
95 95-9-14 168498
ماموریت بدون حفظ پست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاههای اجرایی
95 95-8-5 144147
پرداخت کمک هزینه فوت به کارمند پس از فوت نامادری تحت تکفل وی
95 95-8-2 140868
امکان ذخیره شدن مرخصی ناشی از تولد فرزند همسر زنان شاغل و مدت استفاده از آن
95 95-7-28 138487
تعیین مصادیق لزوم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد توسط دستگاه اجرایی بابت استمرار حقوق یا فوق العاده ها
95 95-6-16 110876
احتساب یا عدم احتساب فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در پاداش پایان خدمت
95
95-3-3 36118
حد نصاب تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده (32)  قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی
95 95-3-1 35187
امکان یا عدم امکان پرداخت فوق العاده مدیریت کارمندانی که بر اساس تصمیمات مدیریت دستگاه اجرایی تنزل مقام داشته اند
 
95 95-2-18 25268
احتساب یا عدم احتساب سابقه خدمت کارکنان قرارداد کار معین پس از تبدیل وضعیت
 
94
94-12-26 234527
انعقاد قرارداد با شرکت¬های خدماتی برای تأمین نیروی انسانی بصورت جمعی
94
94-10-2 146888
پرداخت مضاعف کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به همسر مستخدم متوفی که خودش نیز شاغل و یا بازنشسته است
94
94-10-2 143088
کسر حق بیمه ازکمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (مزایای رفاهی و انگیزه‌ای)
94
94-10-2 142754
 لحاظ و یا عدم لحاظ مرخصی بدون حقوق در سنوات خدمت کارکنان
94
94-7-28 138156
احتساب یا عدم‌احتساب فوق‌العاده ویژه در پاداش پایان خدمت کارمندان
94
94-5-7 74016
پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی
94
94-5-7 71071

تغییر صندوق بیمه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشکده امور اقتصادی و دارایی

94
94-5-5 89542
نحوه انصراف از صندوق پس انداز کارکنان دولت

93

93-11-6 65183

       چگونگی تنظیم فرم های قرارداد انجام کار معین یا مشخص

93

93-11-6 109232
پرداخت فوق العاده تضمین به صاحب جمعان نقدی یا جنسی ماده  39 قانون استخدام کشوری

93

93-11-6 85347

نحوه و مبنای محاسبه غرامت دستمزد پرداختی در ایام بیماری کارکنان قراردادی

93

93-11-15 177594
تسری افزایش مرخصی زایمان مادران (9ماه) به کارکنان قراردادی - پرداخت حقوق و مزایای مستمر و حق بیمه کارکنان پیمانی و قراردادی در مدت زایمان توسط دستگاه های اجرایی و تعلق مرخصی به پدران

93

93-11-15 179553

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دانشگاه و ابهام در تسری حکم دادنامه شماره 429،428 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد ماده (37) قانون کار و تبصره ذیل آن

93

93-11-15 183364

پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری به همه زنان

93

93-12-5 199905

احتساب یا عدم احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشور

93

93-12-5 200643

تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به کشوری برای کارمندان رسمی و آزمایشی

93

93-12-11 206068

امکان برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند(10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان تابعه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل در استانها