وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)،(ج)،(د)،(ح)، ط)،(ی)و(م)،تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحد قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحد قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند(ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
جایگزینی ارز یورو به عنوان ارز مبدا
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوبه هیات وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز
آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی جز (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)،(ج)،(د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مصوبه شماره 53571/92670 مررخ 1395/7/29 در خصوص صرفه جویی در هزینه های جاری و متفرقه
تصویب نامه شماره 29931/ت52982ه مورخ 13/3/1395 هیأت محترم وزیران درخصوص افزایش حقوق کارکنان در سال 1395 
تصویب نامه شماره 7356/ت53019ه مورخ 28/1/1395 هیات وزیران در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم سال 95 کل کشور
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخصوص آئین نامه اجرایی بند‌(ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
در خصوص مصوبه مربوط به مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6
در خصوص آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در مورد افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مازاد بر اعتبار مصوب سالانه و تقاضای اجرای طرح های جدید
آیین نامه اجرایی بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور