وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
مصوبه شماره 53571/92670 مررخ 1395/7/29 در خصوص صرفه جویی در هزینه های جاری و متفرقه

تصویب نامه ۳۳۲۶۷/ ت ۵۲۹۸ه  مورخ ۹۵/۳/۲۲(ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور)

تصویب نامه شماره 29931/ت52982ه مورخ 13/3/1395 هیأت محترم وزیران درخصوص افزایش حقوق کارکنان در سال 1395 
تصویب نامه شماره 15199/ت52534ه مورخ 12/2/1395 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
تصویب نامه شماره 7356/ت53019ه مورخ 28/1/1395 هیات وزیران در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم سال 95 کل کشور
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخصوص آئین نامه اجرایی بند‌(ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
در خصوص مصوبه مربوط به مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6
در خصوص آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در مورد افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مازاد بر اعتبار مصوب سالانه و تقاضای اجرای طرح های جدید
آیین نامه اجرایی بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی بند پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی جز ب تبصره 1 بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آئین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آئین نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
در خصوص دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی
آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ارسال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرای تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54
آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور
اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه سال 94 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور
آیین نامه در خصوص حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشورمحسوب می شود
آیین نامه در خصوص حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار