وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ایثارگران
 

سال

   تاریخ     درج شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست
97 97-1-18 2472 امکان برخورداری همسران شهداء که ازدواج نموده اند از هرگونه امتیازی که در قوانین و مقررات متعدد برای همسران شهدا منظور شده است
96 96-9-8 195354               کسور بازنشستگی قبل از استخدام موضوع ماده (27) قانون خدمت رسانی به ایثارگران از محل فصل هفتم اعتبارات هزینه سال جاری
96 96-8-16 172057               ذخیره مرخصی جانبازان معزز بیشتر از پانزده روز
95 95-12-25 254285
نحوه محاسبه مدت خدمت داوطلبانه رزمندگان قبل از استخدام
95 95-11-9 211219
افزودن مرخصی کسر ساعات کار جانبازان به سقف مرخصی استحقاقی قابل ذخیره سالیانه
95 95-8-19 154447
محل پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین شهید. جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر که قبل از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی فوت می نمایند.

93

93-11-6  57523

احتساب امتیاز موضوع ماده ( 18 ) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان در محاسبه فوق العاده اشتغال  خارج از کشور

93

93-12-2 191320

پرداخت دیون عیدی سالانه و حقوق مرخصی ایام اسارت آزادگان معزز

لینک

93

93-12-27 221023

رفع ابهام در خصوص اعاده به خدمت جانبازان و بازنشستگاه پیش از موعد و نحوه استرداد پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آنان