وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
سازوکار بررسی و موافقت با پیشنهادات واصله تقسیط بدهی در استان‌ها
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
گزارش عملکرد مالی دولت در مقطع هشت ماهه سال 1395 تهیه و برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط ارسال گردید.
برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 لزوم اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل
  • 1395/10/1 چهارشنبه لزوم اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل
    براساس ماده (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/03/1394 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرائی مشمول مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند، دیون بلامحل موضوع ماده (7) دستورالعمل یادشده را که رأساً و بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل پرداخت نموده‌اند، طبق الگوی پیوست شماره (1) دستورالعمل یادشده به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ارسال نمایند.
 برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
گزارش عملکرد مالی دولت در مقطع هفت ماهه سال 1395 تهیه و برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط ارسال گردید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
تعداد بازديد اين صفحه: 218369