وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در سال 1398
       سومین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در سال 1398، به منظور پي‌گيري و پايش تحقق برنامه‌هاي راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در سال‌جاري، مورخ 05/04/1398 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 70133/56 مورخ 15/04/1398 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.

     دومین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در سال 1398، به منظور بررسي عملكرد نهائي سال 1397 و ارائه راهبردهاي پيشنهادی اداره كل متبوع در سال‌جاري، مورخ 11/03/1398 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 47206/56 مورخ 13/03/1398 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.


      اولین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در سال 1398، به منظور بررسي عملكرد نهائي سال 1397 و ارائه راهبردهاي پيشنهادی اداره كل متبوع در سال‌جاري، مورخ 10/02/1398 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 23921/56 مورخ 15/02/1398 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 289