وزارت امور اقتصاد و دارایی
لزوم اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل براساس ماده (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/03/1394 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرائی مشمول مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند، دیون بلامحل موضوع ماده (7) دستورالعمل یادشده را که رأساً و بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل پرداخت نموده‌اند، طبق الگوی پیوست شماره (1) دستورالعمل یادشده به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2301