وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
تصویب نامه شماره 21957/ت56566هـ  مورخ 1398/2/28 در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی جزء(1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397
آیین نامه اجرایی ماده  (66)  قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور 
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه  اجرایی بند (ت) ماده (63) قاون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران
آیین نامه  اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه  اجرایی بند (س) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تصویب نامه هیائت وزیران در جلسه 1397/2/16 به پشنهاد شماره 56/9328 مورخ 1397/2/3 به استناد تبصره (1) ماده (3)قانون برگزاری مناقصات
تصویب نامه هیئت وزیران برای دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه 1397/1/22 شورای عالی کار
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تصویب نامه شماره 14896 / ت 55313 ه مورخ 1397/2/16
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)،(ج)،(د)،(ح)، ط)،(ی)و(م)،تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحد قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحد قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند(ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
جایگزینی ارز یورو به عنوان ارز مبدا
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوبه هیات وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز
آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور