وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تاريخچه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
سابقه تشكيلات ماليه و دارايي كشور پس از نهضت مشروطيت و تصويب قانون اساسي در سال 1285 به قانون مصوب سال 1289 ، قانون تشكيلات وزارت ماليه مملكت ايران و قانون تشكيل اداره خزانه داريكل مصوب 5 حوت 1301 بر مي گردد و با توجه به وظايف تعيين شده براي خزانه داريكل اداره كل نظارت بر اجراي بودجه از ابتدا يكي از واحدهاي خزانه داريكل بوده و عهده دار تهيه و تنظيم بودجه (عايدات و مخارج مملكت) و نظارت بر اجراي آن بوده است و قبل از تصويب تشكيلات فعلي معاونت هزينه و خزانه داريكل كشور اداره اموري همچون اتومبيل هاي واگذاري ، امور شركتهاي دولتي ، مطالبات دولتي و ... را بر عهده داشته ودر سال 1344 تهيه و تدوين بودجه با انتقال تعدادي از كاركنان اداره كل به سازمان مستقل جديد كه از آن زمان وظيفه برنامه و بودجه را برعهده گرفت از اداره كل نظارت بر اجراي بودجه منتزع گرديده و در حال حاضر وظايف اين اداره كل بشرحي است كه در ماژول( اهداف و وظايف) بر شمرده شده .