وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
رویدادهای مرتبط با دیون و تقسیط

اقدامات همکاران اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، در راستای وظایف و تکالیف اجرای بودجه سال 1393 کل کشور و تحقق امور مربوط، طی نامه شماره 58034 مورخ 3/4/1394 مورد تقدیر و تشکر مقام عالی وزارت قرار گرفت.

در اجرای ماده (4) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل، برنامه زمان بندی کمیسیون بررسی
دیون بلامحل اعتبارات هزینه ای (جاری) دستگاه های اجرائی در سال 1394 منضم به بخشنامه شماره 55654/56 مورخ 1/4/1394 صادر و ابلاغ شد.

 

 برگزاری جلسات شورای اجرائی مدیریت راهبردی اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

برگزاری پنجمین جلسه شورای اجرائی مدیریت راهبردی اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در مورخ 3/3/1394، به منظور پی گیری و پایش تحقق برنامه های راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ارسال تصویر صورتجلسه مربوط برای ستاد مدیریت راهبردی معاونت، طی نامه شماره 40729/56 مورخ 10/3/1394

انجام مأموریت های استانی به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور 
موضوع:
نحوه عملکرد و چگونگی «رسیدگی به دیون بلامحل» و «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص» در استان ها


      ارسال گزارش و ماحصل مأموریت به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی، به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و هم چنین نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی «رسیدگی به دیون بلامحل» و «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و...»،  طی نامه شماره 39543/56 مورخ 9/3/1394

 

انجام مأموریت های استانی به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور 
موضوع:
نحوه عملکرد و چگونگی «رسیدگی به دیون بلامحل» و «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص» در استان ها


به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 موضوع نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی «رسیدگی به دیون بلامحل» و «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص» در ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان ها؛ مأموریت  به استان خراسان رضوی ،توسط خانم وفایی نژاد از تاریخ 28/2/1394 لغایت 29/2/1394 در اجرای حکم شماره 28659/56 مورخ 23/2/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور انجام شد