وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعيه
.
قابل توجه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي
خواهشمند است با توجه به بخشنامه شماره 182909/9841/56 مورخ 10/11/1388 (تصوير ذيل) ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه در آينده پيشنهاد لازم در مورد تقسيط بدهيهاي مربوط با امضاء بالاترين مقام اجرائي آن دستگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي خواهند نمود به اين وزارت ارسال دارند تا در انطباق با قوانين و مقررات مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد.
بخشنامه ها و دستورالعملهاي تقسيط بدهي