قوانین و مقررات برنامه و بودجه (شامل احکام دائمی)
 

سال

تاریخ       درج  

شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست

98 98-12-4 238233 نحوه اجرای حکم قسمت اخیر بند (ب) ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص کمک های پرداختی به کانون های فرهنگی و هنری

(1) , (2) , (3) , (4)

98 98-10-2 193868 شمول مفاد احکام ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دستگاه های استانی

(1) , (2)

98 98-10-10 199467 شمول حکم بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن بر اعتبارات اختصاصی - هزینه ای دستگاه های اجرایی

(1) , (2)

98 98-6-7 133802 نحوه محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی بابت کسور سپرده حسن انجام کار

(1)(2)

98 98-9-5 174932 امکان صدور اسناد خزانه اسلامی به نام سایر منابع جهاد دانشگاهی و همچنین میزان تعهد اعتبارات دستگاه اجرایی  
98 98-10-24 209521 امکان عقد قرارداد دستگاه های اجرایی استان با شرکت سروش بعنوان نماینده واجد صلاحیت صدا و سیما به منظور اجرای مفاد بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آئین نامه اجرایی آن

(1) , (2)

97 97-10-5 216085 تعیین تکلیف مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات موضوعبند(الف) ماده(38) قانون مالات بر ارزش افزوده
 
97 97-7-21 152309 امکان واکذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در قبال پیش پرداخت
97 97-7-3 136858 نحوه محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
 
97 97-7-1 54776 تعارض در تسهیم عوارض بند(اف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده  
96 96-12-15 287530           چگونگی اجرای بند (ز) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور  
96 96-10-4 219241         شمول و یا عدم شمول اعتبارات غیرپرسنلی آموزش و پرورش در اجرای حکم بند (چ) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
96 96-09-26 211567           مبنای بازه زمانی محاسبه مبلغ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بوجه سال 1396 کل کشور  
96 96-9-13 199421             شمول شرکتهای دولتی به اجرای حکم بند (چ) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور  
96 96-8-3 157979            بکارگیری کارکنان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در راستای ماده (9) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور  
96 96-7-24 147771            روش محاسبه و نوع تضمین جهت واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به بخش غیر دولتی به روش اجاره و واگذاری مدیریت
96 96-5-24 99521          امکان اعمال ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مناطق ویژه اقتصادی  
96 96-4-11 63695
نحوه محاسبه یک درصد اعتبارات به منظور استقرار مدیریت سبز و مصرف بهینه منابع
 
96 96-2-25 30885
بررسی امکان توقیف و برداشت محکوم به دولت از حساب شرکت های دولتی فاقد اعتبار در بودجه عمومی کشور قبل از انقضای مدت هجده ماهه قانون محکوم به دولت ...
95 95-12-18 246328
امکان خودروهای فرسوده از محل یک درصد اعتبارات مندرج در قانون به منظور استقرار مدیریت سبز بدون مبادله موافقتنامه مربوط به آن
 
95 95-12-8 236216
نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه
95 95-8-25 158332
پرداخت پیش پرداخت به پیمانکاران طرف قرارداد پروژه های عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی
95 95-8-18 153072
امکان دریافت مطالبات قطعی شده بعد از انتشار اسناد خزانه
 
95 95-8-12 149258
امکان مبادله موافقتنامه مطالعه و ساخت ساختمان پزشکی قانونی شهرستان خمین از طریق شهرداری شهرستان مذکور
95 95-7-24 134471
قانونی یا غیر قانونی بودن پرداخت هزینه های دوره آموزش نظامی پرسنل وظیفه
95 95-6-13 108025
تکلیف خزانه معین استان ها نسبت به کسر مبلغ دیه از محل اعتبارات مربوط برای اجرای بند (ج) ماده (24) قانون الحاق (2)
95 95-4-21 69702
پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (18) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
95 95-4-21 69533
 نحوه اعمال مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 
95 95-4-12 63812
مغایرت آیین نامه مواد (22) و (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
94 94-12-26 236970
بررسی شمول یا عدم شمول کسورات بیمه و مالیات مربوط به بدهی قابل پرداخت برای حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی
 
94 94-10-2 146893
جابجایی شماره  فصل رفاه اجتماعی در طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها
 
94 94-9-28 156374
چگونگی اجرای قسمت اخیر بند (5) ماده (26) قانون الحاق (2) با توجه به بند (ج) ماده (24) قانون یادشده و نیز شمول بند (ج) ماده (24) قانون مذکور به مطالبات سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها
94 94-7-27 89717
اعضای کمیته تخصیص اعتبار استانی
 
94 94-5-27 95866
امکان پرداخت پاداش موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم به جانبازان حالت اشتغال به استناد ماده (39) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 

93

93-11-6 160172

       پرداخت کمک هزینه مسکن به افرادی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند

 

93

93-11-6 160397

       نحوه پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته

 

93

93-11-6 165407

       اجرای مفاد بند ( 142 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

93

93-11-6 165798

       خرید سیم کارت وگوشی تلفن همراه

 

93

93-11-15 181038

تقاضا یا عدم تقاضای مفاصا حساب حقوق دولتی در سال های چهارم و پنجم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 

93

93-12-11 204991

ساز و کار اجرایی در اخذ مفاصا حساب از خزانه بابت طرحهای انتفاعی خاتمه یافته

 

93

93-12-27 213967

چگونگی پرداخت حق‌بیمه موضوع بند (ج) ماده (168) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

 

93

93-2-15 19542

شمول یا عدم شمول مقررات ماده (3) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرکت‌های تابعه سازمان‌های مورد‌اشاره در ماده یاد‌شده

 

 

93

93-3-15 85346  

امکان عضویت جدید و ادامه عضویت کارکنان رسمی در صندوق تأمین اجتماعی

93

93-3-15 118974
لزوم اخذ مجوز  از هیأت محترم وزیران جهت فروش اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ن)  تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 

93

93-3-15 173658

به‌کارگیری افراد بازنشسته یا باز‌خرید ‌شده

 

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0